Глосарій


Б

Бенчмаркінг — порівняння з передовими аналогами (територіями, підприємствами, організаціями).


Г

Громада (лат. politia політія — община) — форма соціальної (колективної) організації людей, місцева спільнота, місцева організація та частина суспільства; характерна майже для всіх народів. Іноді — натовп дружніх людей.


Д

—Державна регіональна політика – — система цілей, заходів, засобів та узгоджених дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб —для забезпечення високого рівня якості життя людей на всій території України з урахуванням природних, історичних, екологічних, економічних, географічних, демографічних та інших особливостей регіонів, їх етнічної і культурної самобутності.


І

Інституційний проект – —це проект, продуктом якого є спільний орган управління й комплект документально оформлених регламентів його функціонування, а також (за необхідністю) – локальних нормативних актів, що базуються на положеннях чинної нормативно-правової бази, зокрема в частині врегулювання договірних відносин.


К

“Касетні” проекти – здійснюються на територіях адміністративного району, області під патронатом відповідних органів місцевого самоврядування, представляють собою “тиражування” кращих практик місцевого самоврядування (наприклад, за результатами Всеукраїнського або обласного конкурсу проектів і програм розвитку місцевого самоврядування), формуються за спільною ініціативою громад та відповідного органу влади (зокрема, через регіональний Проектний офіс, Агенцію регіонального розвитку тощо), співфінансуються громадами-учасницами “касетного” проекту та спеціально створеними на регіональному рівні фондами із залученням коштів місцевих бюджетів.

Кластер – ü добровільне територіально-галузеве договірне об’єднання підприємств та організацій, споріднених або взаємодоповнюючих одне одного (за ознаками процесу виробництва, продукту, ринків, інноваційної або конкурентної поведінки) до складу кластеру можуть входити наукові, освітні та інші організації соціальної інфраструктури території, громадські організації та органи місцевої влади у результаті обєднання посилюються конкурентні переваги учасників кластеру за рахунок ефекту спільної діяльності.

Керівник проекту – —особа, яка відповідає за спеціальне планування, організацію, виконання та контроль послідовності взаємозалежних дій з впровадження інновації з урахуванням унікальних неповторних умов, часових і ресурсних обмежень.

Команда управління проектом -— особи, які виконують конкретні дії з планування, організації, проектом та залучаються до роботи над проектом тимчасово.

Консорціум – —тимчасове статутне об’єднання для досягнення спільної мети.


П

“Парасолькові” проекти – здійснюються на території присутності великої бізнес-компанії, ініціюються нею на засадах соціальної відповідальності за узгодженням з органами влади на території, співфінансуються бізнес-компанією й місцевими бюджетами.

Портфель проектів – —планований комплекс взаємопов’язаних пріоритетних проектів, спрямованих на досягнення визначених стратегічних цілей, який реалізується в рамках установлених обмежень у часі, обсягу фінансування та вимог якості.

Проблема – — розбіжність між існуючим і бажаним становищем, яка потребує активних дій з ліквідації можливих негативних наслідків чи запобігання їх виникненню .

Програма – сукупність проектів, пов’язаних єдиною метою та змістом.

—Програма регіонального розвитку – комплекс взаємопов’язаних завдань та заходів довготривалого характеру, спрямованих на досягнення визначених цілей регіонального розвитку, оформлений як документ, що готується та затверджується у встановленому законодавством порядку та реалізується через проекти регіонального розвитку, об’єднані спільною метою.

Продукт проекту – створений конкретний матеріальний об’єкт або послуга з унікальними властивостями.

Проект (project) – унікальний набір скоординованих робіт заданого змісту з визначеними датами початку та закінчення, обмеженими вартістю та терміном реалізації, які спрямовані на досягнення запланованих цілей за характеристиками тривалості, вартості та задоволення учасників.

Проектна заявка – —письмовий запит з проханням про виділення гранту

Проекти місцевого розвитку – проекти, що спрямовані на реалізацію стратегічних пріоритетів розвитку території та досягнення соціально-економічних вигод територіальної громади, затверджені у складі проектної частини стратегії; здійснюються під егідою органу муніципального управління, мають центри відповідальності у структурних підрозділах органу муніципального управління, за результатами їх виконання можуть бути отримані як позитивні фінансові потоки, економічні ефекти, так і суто соціальні вигоди.

—Проект регіонального розвитку – комплекс взаємопов’язаних заходів для розв’язання окремих проблем регіонального розвитку, оформлений як документ за встановленою законодавством формою, яким визначаються спільні дії учасників проекту, а також ресурси, необхідні для досягнення цілей проекту протягом установлених термінів.

Проектний підхід для реалізації стратегічних цілей –— системна, покрокова технологія організації колективної діяльності з реалізації стратегічних ініціатив і досягнення стратегічних цілей за умов поставлених обмежень, яка здійснюється за визнаними регламентами і методиками, що забезпечує доцільне програмування діяльності, концентрацію відповідальності, зусиль і ресурсів, чіткий розподіл ролей і обов’язків учасників проекту та цілеспрямовану координацію їх дій, чим радикально підвищується вірогідність досягнення запланованих стратегічних результатів.


Р

——Регіональний розвиток – процес соціальних, економічних, екологічних, гуманітарних та інших позитивних змін у регіонах.

——— Результат – соціалізовані зміни у зовнішньому середовищу внаслідок використання продукту проекту .


С

Спільний проект – комплекс робіт, об’єднаних спільною для учасників проекту метою, яка відповідає стратегії місцевого розвитку, і які (роботи) реалізуються за спільні кошти учасників проекту (як з бюджетних, так і з інших незаборонених джерел) для отримання спільної вигоди всіх учасників унаслідок спільного використання продукту проекту.


Т

Технологічний парк (технопарк) – інноваційний комплекс, розташований на певній території, що поєднує у своєму складі науковий, виробничий, кадровий потенціал з метою створення і впровадження високоефективних видів техніки, технології, матеріалів та продуктів нових поколінь.


У

Управління проектом – —управлінське завдання із завершення цільового комплексу робіт вчасно, із збереженням ключового змісту і відповідно до зовнішніх та внутрішніх вимог.


Ц

Цілі проекту – —це одна високорівнева мета (Goal) і більш конкретні детальні цілі низького рівня (Objectives). Мета проекту формулює кінцевий результат, який буде отримано на завершення проекту. Ціль повинна бути вимірюваною за такими показниками як час, вартість і якість.


G

—Gap-аналіз – метод аналізу первинної інформації, вивчає стратегічне розходження між бажаним — чого організація/громада/особа хоче досягнути в своєму розвитку і реальним — чого фактично може досягти організація/громада/особа, не змінюючи свою нинішню політику.


S

SWOT-аналіз – —аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища для визначення сильних та слабких сторін системи(організації/території/громади), можливостей та загроз зовнішнього оточення.